Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep Gamesmasters.pl podczas korzystania ze strony sklepu internetowego Gamesmasters.pl (Serwis). Korzystając z Serwisu – naszego sklepu internetowego Gamesmasters.pl, akceptują Państwo zapisy zawarte w niniejszej Polityce prywatności. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poszanowanie Państwa prywatności i ochronę przekazanych danych osobowych.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Głównym aktem prawnym regulującym zasady przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

 2. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Pro Business Solutions Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Odrano-Woli, przy ul. Błękitnej 21C, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000752002, REGON: 367120599, NIP: 5291816506, występująca jako „Administrator”.

 3. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych na adres siedziby Administratora: Pro Business Solutions Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Odrano-Woli, ul. Błękitna 21c, Grodzisk Mazowiecki (05-825), za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres e-mail: [email protected].

 4. Przeglądanie podstawowej zawartości sklepu Gamesmasters.pl nie wymaga podawania jakichkolwiek danych osobowych. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej, ale nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dopiero w przypadku, w którym użytkownik zdecyduje się być Klientem sklepu Gamesmasters.pl lub skorzystać z formularza informacyjnego na potrzeby zapisania się do Newslettera (w celu przesyłania mu informacji handlowych dotyczących nowych ofert i promocji w sklepie internetowym Gamesmasters.pl drogą elektroniczną), Serwis będzie zbierał określone dane osobowe. Klientem sklepu Gamesmasters.pl staje się użytkownik, który zarejestruje się w naszym Serwisie (założy konto), w szczególności w celu dokonania zakupów lub też zdecyduje się na zakupy w naszym sklepie bez rejestracji. Zakupów można bowiem dokonywać rejestrując się w naszym Serwisie, jak też bez rejestracji. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji Serwisu (m.in. promocje, rabaty, program polecający itp.) Klient musi się zarejestrować (założyć konto), podając adres e-mail i klikając „Zarejestruj się”. Na podany adres e-mail wysłana zostanie wiadomość informująca o: stworzeniu (założeniu) konta w sklepie internetowym Gamesmasters.pl, nazwie użytkownika, automatycznie wygenerowanym haśle wraz z funkcją „Przejdź do swojego konta”. Po podaniu adresu e-mail w celu rejestracji (założenia konta) i kliknięciu „Zarejestruj się”, dochodzi do zarejestrowania Klienta i automatycznego zalogowania go w Serwisie, a wówczas zalogowany Klient może w ustawieniach swojego konta zmieniać hasło i szczegóły konta (zakładka „Szczegóły konta”), zarządzać adresami płatności i dostawy (zakładka „Adresy”), jak też przejrzeć zamówienia (zakładka „Zamówienia”). W celu dokonania zakupów przez Klienta posiadającego konto (zarejestrowanego) w Serwisie musi on podać następujące dane: imię, nazwisko, adres (ulica, numer budynku/domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto/miejscowość, kraj), ewentualnie adres do wysyłki (ulica, numer budynku/domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto/miejscowość, kraj), jeśli jest inny, niż podany dotychczas adres, numer telefonu, adres e-mail do kontaktu (jeśli jest inny, niż adres e-mail podany w celu założenia konta), login (użytkownik lub e-mail), hasło. W przypadku złożenia zamówienia (dokonania zakupu) po rejestracji, podany przez Klienta adres traktowany jest jako adres do wysyłki zamówienia, chyba że Klient zamawiając wskaże inny adres do wysyłki . W przypadku chęci dokonania zakupów bez rejestracji, Klient zobowiązany jest podać następujące dane w celu realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres (ulica, numer budynku/domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto/miejscowość, kraj), numer telefonu, adres e-mail do kontaktu, a w przypadku, w którym adres do wysyłki jest inny, niż dotychczas podany adres Klienta – także adres do wysyłki zamówienia (ulica, numer budynku/domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto/miejscowość, kraj).

 5. Przetwarzane mogą być dane następujących osób: użytkowników Serwisu będących jego Klientami lub korzystających z formularza informacyjnego na potrzeby zapisania się do Newslettera.

 6. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, a ponadto zbierane są w konkretnych, wyraźnych, prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Ponadto zbierane dane są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne dla celów, w których są one przetwarzane, jak też przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest niezbędne do celów, w których te dane są przetwarzane.

 7. Serwis dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia danych i ich ochrony przed działaniami osób trzecich. Stosuje się niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń oraz Serwisu w celu ochrony danych. Wszystkie połączenia związane z rejestracją (założeniem konta), a także z logowaniem, zapisaniem się do Newslettera oraz inne połączenia, podczas których przekazywane są dane osobowe, następują za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia – z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer) lub podobnego.

 8. Niezależnie od działań podejmowanych przez Serwis w powyższym zakresie, użytkownicy są zobowiązani do zachowania w poufności swoich danych, w szczególności loginu oraz hasła do Serwisu i nieudostępniania ich osobom trzecim w sytuacji, gdy dochodzi do rejestracji w Serwisie czy też do logowania. Serwis zwraca się do użytkownika o podanie loginu i hasła jedynie w trakcie logowania. W celu uniemożliwienia korzystania z konta przez osoby trzecie, użytkownicy powinni wylogować się po zakończeniu korzystania z Serwisu.

 9. Podanie danych osobowych na potrzeby:

 • zarejestrowania się (założenia konta) jest dobrowolne, jednak niezbędne do założenia konta w Serwisie, co umożliwia z kolei korzystanie w pełni ze wszystkich funkcji Serwisu (m.in. promocje, rabaty, program polecający, dokonywanie zakupów po rejestracji – z poziomu założonego konta itp.). Odmowa podania danych osobowych na potrzeby rejestracji skutkuje niemożnością założenia konta w Serwisie, a w konsekwencji niemożnością korzystania w pełni ze wszystkich funkcji, jakie oferuje Serwis;

 • dokonywania zakupów po rejestracji (z poziomu założonego konta) jest dobrowolne, jednak niezbędne dla dokonywania zakupów w naszym sklepie internetowym Gamesmasters.pl (do złożenia zamówienia i jego realizacji). Odmowa podania danych osobowych na potrzeby dokonywania zakupów w Serwisie po rejestracji (z poziomu założonego konta) skutkuje niemożnością zrobienia zakupów – niemożnością złożenia zamówienia i jego realizacji;

 • dokonywania zakupów w Serwisie bez rejestracji jest dobrowolne, jednak niezbędne dla dokonania zakupów w naszym sklepie internetowym Gamesmasters.pl (do złożenia zamówienia i jego realizacji). Odmowa podania danych osobowych na potrzeby dokonywania zakupów w Serwisie bez rejestracji skutkuje niemożnością zrobienia zakupów – niemożnością złożenia zamówienia i jego realizacji;

 • zapisania się do Newslettera (w celu przesyłania użytkownikowi drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres e-mail, informacji handlowych dotyczących nowych ofert i promocji w sklepie internetowym Gamesmasters.pl, w formie newslettera) jest dobrowolne, w tym następuje wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika Serwisu, jednak niezbędne dla otrzymywania Newslettera.

Niewyrażenie zgody przez użytkownika na otrzymywanie Newslettera nie wpływa w żaden sposób na możliwość rejestracji w Serwisie, w tym dokonywana zakupów po rejestracji (z poziomu założonego konta) lub dokonywania zakupów bez rejestracji. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, zaś konieczne staje się wyłącznie dla realizacji określonych celów.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, KATEGORIE DANYCH, ODBIORCY DANYCH I OKRES ICH PRZETWARZANIA, UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach.

Administrator przetwarzać będzie następujące dane osobowe:

  1. adres e-mail, login, hasło – w przypadku założenia konta w Serwisie, a także logowania się do Serwisu,

  2. imię, nazwisko, adres (ulica, numer budynku/domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto/miejscowość, kraj), numer telefonu, adres e-mail, login, hasło – w przypadku założenia konta w Serwisie, a także logowania się do Serwisu, w tym celem korzystania z Serwisu (np. w celu dokonania zakupów),

  3. imię, nazwisko, adres (ulica, numer budynku/domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto/miejscowość, kraj), numer telefonu, adres e-mail – w przypadku dokonywania zakupów w Serwisie bez rejestracji (zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży),

  4. adres e-mail – w przypadku zapisania się do Newslettera.


I. Pani/Pana dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu wykonywania nałożonych na Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym m.in. prawa cywilnego, przepisów prawa podatkowego i rachunkowości.

1) [Cel] Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa, w tym obowiązków podatkowych lub wynikających z ustawy o rachunkowości (np. wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych), w szczególności w związku z wypełnianiem obowiązków i uprawnień wynikających z umów sprzedaży zawieranych z użytkownikami Serwisu, którzy dokonują zakupów w sklepie internetowym Gamesmasters.pl, w tym obowiązków związanych z rozliczaniem podatków, a także w związku z wypełnianiem obowiązków wobec organów/urzędów państwowych/samorządowych (np. kontrole Urzędu Skarbowego, żądania policji i innych organów ścigania, sporządzanie odpowiedzi na pisma/żądania podmiotów uprawnionych ustawowo do udostępniania danych osobowych), wypełnianiem obowiązków związanych z księgowaniem i sprawozdawczością finansową.

2) [Odbiorcy] Odbiorcami danych podanych w celu wykonywania nałożonych na Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa są organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. Urzędy Skarbowe organy kontrolne, organy ścigania), podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (m.in. świadczące usług księgowe), wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

3) [Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego] Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

4) [Okres przechowywania] Pani/Pana dane zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa będą przechowywane przez okres związania umową sprzedaży, którą zawiera Pani/Pan dokonując zakupów w sklepie internetowym Gamesmasters.pl (chyba, że przepisy prawa stanowią odmiennie), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (np. w związku z obowiązkami podatkowymi, czy wynikającymi z ustawy o rachunkowości itp.) lub dla zabezpieczenia bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

5) [Prawa] W stosunku do danych zebranych w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6) [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Pani/Pana dane osobowe zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7) Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.

8) [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 litera c) RODO.

II. Pani/Pana dane osobowe mogą być wykorzystywane we wszelkich czynnościach niezbędnych do zawarcia oraz wykonania umów: sprzedaży, którą zawiera Pani/Pan dokonując zakupów w sklepie internetowym Gamesmasters.pl., jak też w celu prowadzenia konta, założonego przez Panią/Pana wskutek rejestracji w Serwisie, lub do podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą, przed zawarciem takiej/takich umowy/umów

1) [Cel] Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu niezbędnym do zawarcia oraz wykonania umów: sprzedaży, którą zawiera Pani/Pan dokonując zakupów w sklepie internetowym Gamesmasters.pl, jak też w celu prowadzenia konta założonego przez Panią/Pana wskutek rejestracji w Serwisie tak, aby mogła/mógł Pani/Pan korzystać w pełni ze wszystkich funkcji oferowanych przez Serwis (m.in. promocje, rabaty, program polecający, dokonywanie zakupów po rejestracji – składanie zamówień z poziomu założonego konta bez konieczności wypełniania formularzy, dostęp do historii zakupów, zarządzanie zgodami w Serwisie itd.), lub do podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą, przed zawarciem takiej/takich umowy/umów.

2) [Odbiorcy] Odbiorcami danych przetwarzanych w celu zawarcia oraz wykonywania w/w umów mogą być organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, kontrahenci krajowi Administratora, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym związane z wykonaniem w/w umów sprzedaży czy dotyczących prowadzeniem Pani/Pana konta w Serwisie (m.in. świadczące usług księgowe, dostawcy usług informatycznych, świadczące usługi kurierskie celem dostarczenia Pani/Panu towarów zakupionych w sklepie internetowym Gamesmasters.pl, czy też przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki zakupionych towarów, podmioty obsługujące płatności dokonywane w sklepie internetowym Gamesmasters.pl, w tym płatności elektroniczne, podmioty serwisujące oprogramowanie Serwisu), wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

3) [Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego] Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

4) [Okres przechowywania] Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres związania w/w umowami, w tym umową sprzedaży, którą zawiera Pani/Pan dokonując zakupów w sklepie internetowym Gamesmasters.pl, czy dotyczącą prowadzenia konta w Serwisie (chyba, że przepisy prawa stanowią odmiennie), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi (np. w związku z rozpatrywaniem składanych reklamacji, odstąpieniem prze Panią/Pana od umowy itp.) i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, nie dłużej niż do upływu okresu ich przedawnienia lub prawomocnego zakończenia postępowania czy postępowań, których są przedmiotem.

5) [Prawa] W stosunku do Pani/Pana danych przetwarzanych w wykonaniu w/w umów przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6) [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Pani/Pana dane osobowe zebrane w celu wykonania w/w umów nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umów: sprzedaży, którą zawiera Pani/Pan dokonując zakupów w sklepie internetowym Gamesmasters.pl, jak też w celu prowadzenia konta, założonego przez Panią/Pana wskutek rejestracji w Serwisie.

8) [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 litera b) RODO.

III. Pani/Pana dane osobowe mogą być wykorzystywane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

1) [Szczegółowy cel] Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również w prawnie uzasadnionych celach realizowanych przez Administratora, tj.:

a) dla sprawnej realizacji bieżącej działalności, w tym realizacji procesów biznesowych i administracyjnych związanych z przedmiotem działalności, w których uczestniczy Pani/Pan w związku z wykonywaniem umów: sprzedaży, którą zawiera Pani/Pan dokonując zakupów w sklepie internetowym Gamesmasters.pl, jak też w celu prowadzenia konta założonego przez Panią/Pana w Serwisie wskutek rejestracji (np. dla celów prowadzenia dokumentacji i archiwizacji, analiz rynkowych lub statystycznych, prowadzenia korespondencji i wymiany informacji w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu, a dalej z zawarciem i wykonaniem w/w umów);

b) dla zapewnienia bezpieczeństwa, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę;

c) do ewentualnego ustalenia, dochodzenia, zabezpieczenia roszczeń przysługujących Administratorowi lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi lub związanymi z w/w umowami.

2) [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych przetwarzanych w uzasadnionych celach Administratora mogą być organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (m.in. świadczące usług księgowe, dostawcy usług informatycznych itp.).

3) [Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego] Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

4) [Okres przechowywania] Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

5) [Prawa] Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6)[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane w uzasadnionych celach Administratora nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7) Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji umów: sprzedaży, którą zawiera Pani/Pan dokonując zakupów w sklepie internetowym Gamesmasters.pl, jak też w celu prowadzenia konta założonego przez Panią/Pana w Serwisie wskutek rejestracji, a brak ich podania uniemożliwia należyte wykonywanie całości obowiązków wynikających z tych umów.

8) [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 litera f) RODO.


IV. Pani/Pana dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu przesyłania Newslettera

[Cel] Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celu przesyłania Newslettera, tj. informacji handlowych dotyczących nowych ofert i promocji w sklepie internetowym Gamesmasters.pl drogą elektroniczną, w formie newslettera.

[Odbiorcy] Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

[Okres przechowywania] Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie lub rezygnacji z otrzymywania Newslettera. Może Pani/Pan zrezygnować z otrzymywania newslettera pisząc do nas wiadomość na adres e-mail: [email protected].

[Prawa] Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do otrzymywania Newslettera.

[Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego] Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

[Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

POLITYKA COOKIES

Strona internetowa Gamesmasters.pl prowadzona przez Administratora wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Szczegółowa informacja na temat plików cookies znajduje się w zakładce „Polityka cookies” ( https://gamesmasters.pl/polityka-cookies/).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności w przypadku zmiany przepisów prawnych, zmian organizacyjnych lub zmiany zastosowanych rozwiązań technicznych. Każdego, kto korzysta z Serwisu, obowiązuje aktualna Polityka prywatności.