Regulamin

Niniejszy Regulamin sklepu internetowego www.gamesmasters.pl (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki i zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.

 

 • 1 Definicje
 1. Sprzedawca – Adam Beniowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pro Business Solutions Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w 05-825 Grodzisku Mazowieckim, Odrano-Wola, przy ul. Błękitnej 21C, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 529-181-65-06  oraz REGON: 367120599, tel. 507-070-272, adres e-mail: [email protected]
 2. Zamawiający – osoba fizyczna, będąca Konsumentem, która założyła indywidualne konto na stronie internetowej Sprzedawcy, jak również Przedsiębiorca, który założył indywidualne konto na stronie internetowej Sprzedawcy.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 4. Produkt – akcesoria do kolekcjonerskich gier karcianych Magic: the Gathering oraz World of WarCraft, jak również inne gry i akcesoria.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Zamówienie – oferta zawarcia Umowy na warunkach wynikających z Regulaminu.
 7. Potwierdzenie – oświadczenie Sprzedawcy, potwierdzające przyjęcie Zamówienia.
 8. Umowa – oznacza umowę sprzedaży zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym zgodnie z Zamówieniem na warunkach określonych w Regulaminie.
 9. Sklep – oznacza prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.gamesmasters.pl sklep internetowy.
 10. Dostawca – oznacza Pocztę Polską albo firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą.

 

 • 2 Postanowienia Ogólne
 1. Właścicielem i jedynym podmiotem odpowiedzialnym za sklep internetowy www.gamesmasters.pl jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet przez stronę www.gamesmasters.pl na terenie Unii Europejskiej.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze sprzedaży niektórych Produktów prezentowanych na stronie Sklepu.
 4. Informacje podane na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających, tj. zaproszenie do składania Zamówień.
 5. Składając Zamówienie Zamawiający akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 6. Logo i grafiki umieszczone na stronie Sprzedawcy zostały użyte w celu identyfikacji Produktów i należą do ich właścicieli.
 7. Sprzedawca może prowadzić systemy rabatowe i programy lojalnościowe. Warunki uczestnictwa opisane będą na oddzielnych podstronach internetowych Sprzedawcy.
 8. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym w szczególności do przeglądania jego zawartości oraz dokonywania zakupów, niezbędne są następujące wymagania techniczne: komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Google, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, aktywne konto poczty elektroniczne (e-mail).
 9. Zamawiający obowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 10. Każdy Zamawiający może posiadać wyłącznie jedno indywidualne konto na stronie internetowej Sprzedawcy w tym samym czasie.

 3. Składanie Zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są bezpośrednio przez stronę gamesmasters.pl.
 2. Zamówienia mogą składać Zamawiający, którzy założyli indywidualne konto w sklepie.
 3. Użytkownik zarejestrowany ma możliwość śledzenia statusu swojego Zamówienia na stronie internetowej Sprzedawcy oraz może korzystać z promocji organizowanych przez Sprzedawcę.
 4. Złożenie Zamówienia uwarunkowane jest: wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, danych Zamawiającego w formularzu Zamówienia dostępnym na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem gamesmasters.pl, zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu przez Zamawiającego, wyrażeniem przez Zamawiającego zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Zamówieniu.
 5. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza Zamówienia, Sprzedawca w ciągu 2 dni roboczych przesyła na adres email – wskazany przez Zamawiającego Potwierdzenie Zamówienia zawierające szczegóły Zamówienia.
 6. Zamawiający może wprowadzić zmiany w Zamówieniu lub zrezygnować z Zamówienia do momentu jego realizacji, nie ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji, wysyłając wiadomość email na adres email Sprzedawcy wskazany na jego stronie internetowej.
 7. Zamawiający może przechowywać w koszyku produkty bez finalizacji zamówienia przez 14 dni, po tym czasie koszyk Zamawiającego zostanie wyczyszczony a produkty z wyczyszczonego koszyka trafią do magazynu i będzie możliwość ponownego ich zakupu.
 8. W przypadku braku Produktu na magazynie, Zamawiający zostanie o tym poinformowany oraz zostanie ustalony sposób realizacji pozostałej części Zamówienia.
 9. W przypadku określonym w ust. 11 Zamawiający może nie wyrazić zgody na zaproponowany przez Sprzedawcę sposób realizacji i od Umowy odstąpić, o czym poinformuje Sprzedawcę. Strony są wówczas zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń.
 10. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą Potwierdzenia z ust. 8, zaś Regulamin wraz z Zamówieniem stanowią warunki Umowy zawartej pomiędzy Stronami z zastrzeżeniem, że Zamówienie zawiera poprawne dane adresowe i kontaktowe oraz z zastrzeżeniem ustalonych warunków płatności.

 

 • 4. Ceny
 1. Wszystkie ceny w sprzedaży krajowej podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Przy sprzedaży zagranicznej cena podana w złotych polskich może zostać na życzenie Zamawiającego przeliczona na Euro zgodnie ze średnim kursem tej waluty ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień złożenia Zamówienia. Wszystkie ceny w sprzedaży zagranicznej zawierają podatek VAT lecz nie zawierają innych danin publicznych obowiązujących w kraju Zamawiającego, do których uiszczenia Zamawiający się zobowiązuje. Za sprzedaż zagraniczną uważana jest sprzedaż z miejscem dostawy na terenie UE, ale poza granicami Polski.
 3. Produkty i ich ceny prezentowane są na stronie internetowej Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, wprowadzania nowych Produktów i akcji promocyjnych.
 5. Zamówienia znajdujące się w trakcie realizacji nie podlegają zmianom cenowym.
 6. Do Zamówienia doliczane są koszty przesyłki zgodne z formą dostawy deklarowaną przez Zamawiającego.

 

 • 5. Faktury

Na życzenie Zamawiającego może być wystawiona faktura VAT. W tym celu Zamawiający jest zobowiązany podać wszystkie dane niezbędne do jej wystawienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • 6. Realizacja Zamówienia i dostawy
 1. Sprzedawca realizuje Zamówienia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od Potwierdzenia z § 3 ust. 8. Zamówienia.
 2. Produkty zamówione wysyłane są pod adres wskazany w Zamówieniu.
 3. Zamówione Produkty wysyłane są za pośrednictwem usług firmy Inpost jako przesyłka paczkomatowa lub kurierska. Płatności dokonać można z góry (na konto Sprzedawcy) lub wybrać opcję zapłaty przy odbiorze (za pobraniem).
 4. Przy wyborze formy dostawy Odbiór osobisty Zamawiający winien zgłosić się po zamówiony Produkt pod wskazany adres po wcześniejszym umówieniu się ze Sprzedawcą.

 

 • 7. Odbiór przesyłek
 1. Podczas odbioru przesyłki Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić, czy nie uległa ona uszkodzeniu lub zniszczeniu podczas transportu, a w razie zniszczenia lub uszkodzenia zgłasza zastrzeżenia Dostawcy. Uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy w trakcie transportu stanowi wadę fizyczną Produktu w rozumieniu Regulaminu.
 2. W razie stwierdzenia wady (fizycznej lub prawnej) Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Sprzedawcę o tej wadzie. Jeżeli Produkt ma wadę, Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 3. Jeżeli Zamawiający jest Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Zamawiającego będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 4. Zamawiający nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za wady Produktu, gdy Zamawiający wiedział o tych wadach w chwili zawarcia Umowy.
 6. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Zamawiającego będącego Konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 2 kodeksu cywilnego, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Zamawiającego o zawarciu Umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy.
 7. W przypadku określonym w ust. 2 i 3 Zamawiający i Sprzedawca postępują zgodnie z § 9 Regulaminu.
 • 8. Zwrot zakupionego towaru
 1. Produkty zamówione mogą zostać zwrócone zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) w terminie 14 dni od daty jego otrzymania bez podania przyczyny. Szczegółowa informacja dotycząca korzystania z prawa do odstąpienia zawarta jest w załączniku numer 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Zwracany na podstawie ust. 1 Produkt zostanie należy odesłać na jeden z adresów wskazanych w § 9 ust. 2 Regulaminu w stanie nienoszącym śladów przeróbek lub nadmiernego zużycia (tj. nieprzekraczającego normalnej eksploatacji) oraz pisemnym oświadczeniem Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy (przykładowy wzór formularza o odstąpieniu stanowi załącznik numer 2 do Regulaminu) wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który Sprzedawca dokona zwrotu ceny.
 3. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 

 • 9. Reklamacja
 1. Reklamacji podlegają Produkty niezgodne z Umową. W odniesieniu do Zamawiających będących Konsumentami stosuje się postanowienia § 7 ust. 2 – 6 Regulaminu.
 2. Reklamowany Produkt należy przesłać na: adres Sprzedawcy, adres: Gamesmasters.pl, ul. Wioślarską 7, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki, za pośrednictwem dostawcy wskazanego przez Sprzedawcę (na koszt Sprzedawcy) albo za pośrednictwem wybranej placówki Poczty Polskiej albo kurierem wraz z kopią dokumentu sprzedaży oraz opisem wady i wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócony koszt przesyłki jeśli poniósł go Zamawiający.
 1. Sprzedawca poinformuje Zamawiającego o rozpatrzeniu reklamacji w terminie 14 dni roboczych od momentu jej wpłynięcia.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia powstałe z winy Zamawiającego.
 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie w odniesieniu do Zamawiających stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień § 11 Regulaminu.
 4. Informujemy o możliwości rozstrzygania sporów za pośrednictwem platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/ .

 

 • 10. Warunki płatności
 1. Płatność za zakupy następuje: przy pomocy systemu Przelewy24, przez standardowy przelew na rachunek bankowy o numerze 42 1050 1924 1000 0090 6112 8949 z podaniem tytułu wpłaty (numer Zamówienia), płatność gotówką (przy odbiorze osobistym i wysyłce pobraniowej).
 2. Wysyłka Zamówienia ze sposobem płatności określonym w ust. 1 pkt a-b następuje niezwłocznie po odnotowaniu wpływu na rachunek bankowy Sprzedawcy, a brak zapłaty za Zamówienie w terminie 10 dni od daty Potwierdzenia skutkuje wygaśnięciem Umowy.
 3. Wysyłka Zamówień płatnych za pobraniem rozpoczyna się po Potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia z § 3 ust. 5.
 4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.

 

 • 11. Postanowienia dotyczące Zamawiającego będącego Przedsiębiorcą
 1. Wobec Zamawiającego będącego Przedsiębiorcą zastosowanie mają postanowienia Regulaminu z wyłączeniem § 3 ust. 4 pkt c (wyłączenie dotyczy tylko Przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi), § 3 ust. 9, § 7 ust. 2 – 6, § 8, § 10 ust.1 pkt c.
 2. Wobec Zamawiających będących Przedsiębiorcami wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w odniesieniu do Produktu.
 3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem wobec Zamawiającego będącego Przedsiębiorcą stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 • 12. Ochrona danych osobowych
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony udostępnionych danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926 j.t.).
 2. Podczas rejestracji i składania Zamówień Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie jego danych osobowych w celu realizacji Zamówienia.
 3. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty lub żądania ich usunięcia.

 

 

 • 13. Zmiany oraz wypowiadanie Regulaminu.
 1. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej Sklepu poprzez umieszczenie na niej zawiadomienia o zmianie oraz zakresie zmian, która to informacja będzie utrzymywana na stronie internetowej Sklepu przez okres co najmniej 14 dni, dodatkowo Zamawiający zostaną powiadomieni o zmianie i zakresie zmian Regulaminu także poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez nich podczas rejestracji.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu Zamawiający ma prawo zaakceptować treść zmian w Regulaminie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu w terminie 14 dni od dnia pierwszego zalogowania się na indywidualne konto na stronie internetowej Sklepu po udostępnieniu informacji o zmianach w Regulaminie zgodnie z ust. 1. Brak akceptacji zmian w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest jednoznaczny z wypowiedzeniem Regulaminu przez Zamawiającego oraz żądaniem usunięcia indywidualnego konta Zamawiającego na stronie internetowej Sklepu.
 3. Zmiany w Regulaminie w stosunku do każdego Zamawiającego wchodzą w życie z chwilą zaakceptowania przez niego zmian w Regulaminie.
 4. Zamawiający może złożyć żądanie usunięcia indywidualnego konta należącego do niego w każdym czasie.
 5. W celu realizacji uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający może złożyć oświadczenie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Sprzedawca usunie konto w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia konta zgodnie z ust. 2 albo ust. 4.
 7. Złożenie żądania usunięcia konta pozostaje bez wpływu na Zamówienia złożone przez Zamawiającego przed złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 5.

 

 • 14. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, a także wobec Konsumentów przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
 2. Wobec Zamawiających będących Przedsiębiorcami, jak również wobec Konsumentów mających miejsce zwykłego pobytu w państwach członkowskich UE, będących sygnatariuszami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych, prawem właściwym jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Wobec Konsumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, niniejszy zapis stosuje się z zastrzeżeniem przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, a które byłyby właściwe ze względu na miejsce zwykłego pobytu Konsumenta.
 3. Wobec Zamawiających niebędących Konsumentami Sądami właściwymi są Sądy polskie.

W załączeniu:

 1. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy,
 2. Formularz odstąpienia od umowy.