Regulamin

Niniejszy Regulamin sklepu internetowego www.gamesmasters.pl (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki i zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.

 1. Definicje

 1. Sprzedawca –Pro Business Solutions Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Odrano-Woli, ul. Błękitna 21C, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000752002, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5291816506, REGON: 367120599, tel. 512-822-616, adres e‑mail: [email protected].
 2. Zamawiający – osoba fizyczna, będąca Konsumentem, która założyła indywidualne konto na stronie internetowej Sprzedawcy, jak również Przedsiębiorca, który założył indywidualne konto na stronie internetowej Sprzedawcy.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 4. Produkt – akcesoria do kolekcjonerskiej gry karcianej Magic: the Gathering, jak również inne gry i akcesoria.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Zamówienie – oferta zawarcia Umowy na warunkach wynikających z Regulaminu.
 7. Potwierdzenie – oświadczenie Sprzedawcy, potwierdzające przyjęcie Zamówienia.
 8. Umowa – oznacza umowę sprzedaży zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym zgodnie z Zamówieniem na warunkach określonych w Regulaminie.
 9. Sklep – oznacza prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.gamesmasters.pl sklep internetowy.
 10. Dostawca – oznacza Pocztę Polską albo firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą.

 2. Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem i jedynym podmiotem odpowiedzialnym za Sklep jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet przez stronę www.gamesmasters.pl na terenie Unii Europejskiej.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze sprzedaży niektórych Produktów prezentowanych na stronie Sklepu.
 4. Informacje podane na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających, tj. zaproszenie do składania Zamówień.
 5. Składając Zamówienie Zamawiający akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 6. Logo i grafiki umieszczone na stronie Sprzedawcy zostały użyte w celu identyfikacji Produktów i należą do ich właścicieli.
 7. Sprzedawca może prowadzić systemy rabatowe i programy lojalnościowe. Warunki uczestnictwa opisane będą na oddzielnych podstronach internetowych Sprzedawcy.
 8. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do przeglądania jego zawartości oraz dokonywania zakupów, niezbędne są następujące wymagania techniczne: komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Google, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, aktywne konto poczty elektroniczne (e-mail).
 9. Zamawiający obowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 10. Każdy Zamawiający może posiadać wyłącznie jedno indywidualne konto na stronie internetowej Sprzedawcy w tym samym czasie.
 11. Reklamacje związane z korzystaniem z usług elektronicznych świadczonych w ramach Sklepu można składać: -pisemnie na adres Sprzedawcy: ul. Plac Króla Zygmunta Starego 9a, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki, -e-mailem na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: [email protected].
 12. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację, o której mowa w ust. 11 powyżej, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy we wskazanym powyżej terminie, uważa się, że uznał on reklamację. Odpowiedź jest wysyłana na adres e‑mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym, o którym mowa w ust. 11 powyżej, lub w inny podany w zgłoszeniu sposób.

 3.Składanie Zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są bezpośrednio przez stronę gamesmasters.pl.
 2. Zamówienia mogą składać Zamawiający, którzy założyli indywidualne konto w Sklepie.
 3. Użytkownik zarejestrowany ma możliwość śledzenia statusu swojego Zamówienia na stronie internetowej Sprzedawcy oraz może korzystać z promocji organizowanych przez Sprzedawcę.
 4. Złożenie Zamówienia uwarunkowane jest: wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, danych Zamawiającego w formularzu Zamówienia dostępnym na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem gamesmasters.pl, zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu przez Zamawiającego, wyrażeniem przez Zamawiającego zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Zamówieniu.
 5. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza Zamówienia, Sprzedawca w ciągu 2 dni roboczych przesyła na adres e-mail – wskazany przez Zamawiającego Potwierdzenie Zamówienia zawierające szczegóły Zamówienia.
 6. Zamawiający może wprowadzić zmiany w Zamówieniu lub zrezygnować z Zamówienia do momentu jego realizacji, nie ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji, wysyłając wiadomość email na adres email Sprzedawcy wskazany na jego stronie internetowej.
 7. Zamawiający może przechowywać w koszyku produkty bez finalizacji zamówienia przez 14 dni, po tym czasie koszyk Zamawiającego zostanie wyczyszczony.
 8. W przypadku braku Produktu na magazynie, Zamawiający zostanie o tym poinformowany oraz zostanie ustalony sposób realizacji pozostałej części Zamówienia.
 9. W przypadku określonym w ust. 8 powyżej, Zamawiający może nie wyrazić zgody na zaproponowany przez Sprzedawcę sposób realizacji i od Umowy odstąpić w tej części lub w całości, o czym poinformuje Sprzedawcę. Strony są wówczas zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń.
 10. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą Potwierdzenia z ust. 5, zaś Regulamin wraz z Zamówieniem stanowią warunki Umowy zawartej pomiędzy stronami z zastrzeżeniem, że Zamówienie zawiera poprawne dane adresowe i kontaktowe oraz z zastrzeżeniem ustalonych warunków płatności.

 4. Ceny

 1. Wszystkie ceny w sprzedaży krajowej podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Przy sprzedaży zagranicznej cena podana w złotych polskich może zostać na życzenie Zamawiającego przeliczona na Euro zgodnie ze średnim kursem tej waluty ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień złożenia Zamówienia. Wszystkie ceny w sprzedaży zagranicznej zawierają podatek VAT lecz nie zawierają innych danin publicznych obowiązujących w kraju Zamawiającego, do których uiszczenia Zamawiający się zobowiązuje. Za sprzedaż zagraniczną uważana jest sprzedaż z miejscem dostawy na terenie UE, ale poza granicami Polski.
 3. Produkty i ich ceny prezentowane są na stronie internetowej Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, wprowadzania nowych Produktów i akcji promocyjnych.
 5. Zamówienia znajdujące się w trakcie realizacji nie podlegają zmianom cenowym.
 6. Do Zamówienia doliczane są koszty przesyłki zgodne z formą dostawy deklarowaną przez Zamawiającego.
 7. Całkowite koszty Zamówienia, tj. cena Produktu wraz z kosztami przesyłki, podawane są najpóźniej przed złożeniem przez Zamawiającego Zamówienia.

 5.Faktury

Na życzenie Zamawiającego może być wystawiona faktura VAT. W tym celu Zamawiający jest zobowiązany podać wszystkie dane niezbędne do jej wystawienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.Realizacja Zamówienia i dostawy

 1. Sprzedawca realizuje Zamówienia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od Potwierdzenia, o którym mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu.
 2. Produkty zamówione wysyłane są pod adres wskazany w Zamówieniu.
 3. Dostawa Produktu jest odpłatna.
 4. Zamówione Produkty wysyłane są za pośrednictwem usług firmy Inpost jako przesyłka paczkomatowa lub kurierska. Płatności dokonać można z góry (na konto Sprzedawcy) lub wybrać opcję zapłaty przy odbiorze (za pobraniem).
 5. Przy wyborze formy dostawy Odbiór osobisty Zamawiający winien zgłosić się po zamówiony Produkt pod wskazany adres po wcześniejszym umówieniu się ze Sprzedawcą. Odbiór osobisty jest bezpłatny.

 7. Zwrot zakupionego towaru

 1. Postanowienia niniejszego § wraz z załącznikami nr 1 i 2 do Regulaminu stosuje się do Zamawiającego będącego Konsumentem oraz do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. Produkt zamówiony może zostać zwrócony zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w terminie 14 dni od daty jego otrzymania bez podania przyczyny. Szczegółowa informacja dotycząca korzystania z prawa do odstąpienia od Umowy zawarta jest w załączniku numer 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Zwracany na podstawie ust. 1 Produkt należy odesłać na adres wskazany w § 8 ust. 9 Regulaminu w stanie nienoszącym śladów przeróbek lub nadmiernego zużycia (tj. nieprzekraczającego normalnej eksploatacji). Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy wysłać na wyżej wskazany adres lub e-mailem (przykładowy wzór formularza o odstąpieniu stanowi załącznik numer 2 do Regulaminu) wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który Sprzedawca dokona zwrotu ceny.
 1. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Zamawiającego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

8. Reklamacja

 1. Reklamacji podlegają Produkty niezgodne z Umową. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do Zamawiającego będącego Konsumentem oraz do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. W przypadku niezgodności Produktu z Umową, Zamawiający może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca zrealizuje reklamację zgodnie z żądaniem Zamawiającego. Sprzedawca może dokonać naprawy lub wymiany, bez względu na sposób wybrany przez Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową. Koszty naprawy lub wymiany Produktu ponosi Sprzedawca. Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia Sprzedawcy reklamowanego Produktu, przy czym Sprzedawca odbiera od Zamawiającego reklamowany Produkt na swój koszt.
 1. W przypadku niezgodności Produktu z Umową, Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy w sytuacji gdy:
  1. Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany Produktu, zgodnie z ust. 2 powyżej zdanie czwarte;
  2. Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany Produktu, o których mowa w ust. 2 powyżej;
  3. pomimo dokonania przez Sprzedawcę naprawy lub wymiany, o których mowa w ust. 2 powyżej, Produkt nadal jest niezgodny z Umową;
  4. niezgodność Produktu z Umową jest na tyle istotna, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania naprawy lub wymiany;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub z okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie dokona naprawy lub wymiany Produktu w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego.
 2. Obniżenie ceny następuje w takiej wysokości, w jakiej zmniejszyła się wartość Produktu niezgodnego z Umową w odniesieniu do wartości Produktu zgodnego z Umową. Sprzedawca zwraca Zamawiającemu kwotę należną wskutek obniżenia ceny Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego oświadczenia o obniżeniu ceny.
 3. Zamawiający nie może od Umowy odstąpić, jeżeli niezgodność Produktu z Umową jest nieistotna.
 4. W razie odstąpienia od Umowy, Zamawiający niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Zamawiającemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.
 5. Sprzedawca poinformuje Zamawiającego o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia Zamawiającemu i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 8. Reklamowany Produkt należy przesłać na adres Sprzedawcy: Gamesmasters.pl, ul. Plac Króla Zygmunta Starego 9a, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki, za pośrednictwem Dostawcy wskazanego przez Sprzedawcę (na koszt Sprzedawcy) albo za pośrednictwem wybranej placówki Poczty Polskiej albo kurierem wraz z kopią dokumentu sprzedaży oraz opisem wady i wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócony koszt przesyłki, jeśli poniósł go Zamawiający.
 9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Rozdziału 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

9. Warunki płatności

 1. Płatność za Zamówienie następuje: przy pomocy systemu Przelewy24, przez standardowy przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 42 1050 1924 1000 0090 6112 8949 z podaniem tytułu wpłaty (numer Zamówienia), płatność gotówką (przy odbiorze osobistym i wysyłce pobraniowej).
 2. Wysyłka Zamówienia ze sposobem płatności określonym w ust. 1 następuje niezwłocznie po odnotowaniu wpływu na rachunek bankowy Sprzedawcy, a brak zapłaty za Zamówienie w terminie 10 dni od daty Potwierdzenia skutkuje wygaśnięciem Umowy.
 3. Wysyłka Zamówień płatnych za pobraniem rozpoczyna się po Potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia z § 3 ust. 5.
 4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.

 10. Postanowienia dotyczące Zamawiającego będącego Przedsiębiorcą

 1. Wobec Zamawiających będących Przedsiębiorcami wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w odniesieniu do Produktu.
 2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem wobec Zamawiającego będącego Przedsiębiorcą stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 11. Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony udostępnionych danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 2. Podczas rejestracji i składania Zamówień, Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie jego danych osobowych w celu realizacji Zamówienia.
 3. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty lub żądania ich usunięcia.
 4. Szczegółowe postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Sprzedawcy w zakładce „Polityka Prywatności”.

 12. Zmiany oraz wypowiadanie Regulaminu.

 1. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej Sklepu poprzez umieszczenie na niej zawiadomienia o zmianie oraz zakresie zmian, która to informacja będzie utrzymywana na stronie internetowej Sklepu przez okres co najmniej 14 dni, dodatkowo Zamawiający zostaną powiadomieni o zmianie i zakresie zmian Regulaminu także poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez nich podczas rejestracji.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu Zamawiający ma prawo zaakceptować treść zmian w Regulaminie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu w terminie 14 dni od dnia pierwszego zalogowania się na indywidualne konto na stronie internetowej Sklepu po udostępnieniu informacji o zmianach w Regulaminie zgodnie z ust. 1. Brak akceptacji zmian w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest jednoznaczny z wypowiedzeniem Regulaminu przez Zamawiającego oraz żądaniem usunięcia indywidualnego konta Zamawiającego na stronie internetowej Sklepu.
 3. Zmiany w Regulaminie w stosunku do każdego Zamawiającego wchodzą w życie z chwilą zaakceptowania przez niego zmian w Regulaminie.
 1. Zmiana Regulaminu nie odnosi skutków wobec Zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
 1. Zamawiający może złożyć żądanie usunięcia indywidualnego konta należącego do niego w każdym czasie.
 2. W celu realizacji uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający może złożyć oświadczenie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Sprzedawca usunie konto w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia konta zgodnie z ust. 2 albo ust. 4.
 4. Złożenie żądania usunięcia konta pozostaje bez wpływu na Zamówienia złożone przez Zamawiającego przed złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 5.

 13. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym:
 • Kodeksu Cywilnego,
 • ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Zamawiający będący Konsumentem może skorzystać z możliwości bezpłatnego rozstrzygania sporów za pośrednictwem platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/
 2. Wobec Zamawiających będących Przedsiębiorcami, jak również wobec Konsumentów mających miejsce zwykłego pobytu w państwach członkowskich UE, będących sygnatariuszami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych, prawem właściwym jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Wobec Konsumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, niniejszy zapis stosuje się z zastrzeżeniem przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, a które byłyby właściwe ze względu na miejsce zwykłego pobytu Konsumenta.
 3. Wobec Zamawiających niebędących Konsumentami Sądami właściwymi są Sądy polskie.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.04.2023 r.

W załączeniu:

 1. Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego gamesmasters
 2. Załącznik nr 2 do Regulaminu sklepu internetowego gamesmasters